(interim)Management:

Ik werk (steeds vaker) als interim manager of projectleider: 

 • interim-coördinator project E-depot bij Regionaal Archief Alkmaar (oktober 2018 - maart 2019) 
 • interim directeur en gemeentearchivaris van Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (maart 2018 - juli 2018) 
 • Projectleider van het project 'Bewaarcriteria Bedrijfsarchieven' van de NVBA en programma Archief 2020 (augustus 20105 - september 2016)
  Het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA) heeft in 1993 de eerste versie van de publicatie ‘Bewaartermijnen voor bedrijfsarchieven’ uitgebracht. De vierde druk ‘Selectiecriteria voor Bewaartermijnen’ uit 2008 is aan herziening toe. De NVBA wil deze herziening op zich nemen, in de vorm van een project onder de paraplu van Programma Archief 2020 -  programmalijn Documenteren van de Samenleving. Beoogd eindresultaat is geen boekje, maar een website. Inhoudelijk moet de nadruk niet meer sec liggen op een overzicht van bewaartermijnen, maar op de vraag ‘wat is voor bedrijven op lange termijn van belang om te bewaren’. Er zijn nauwe raakvlakken met de ECP-publicatie Bewaren en Bewijzen 
 • Atelierbaas (projectleider) van het Onderzoeksatelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers
  In een onderwijsatelier werken studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Reinwardt academie samen met professionals van praktijkorganisaties aan het oplossen van een vraagstuk uit de praktijk van het archief- en informatiemanagement. Dit atelier stelt de vraag centraal of het mogelijk is om WABO-dossiers actief openbaar te maken, zoals de wens van het Kabinet is in de Kabinetsvisie Open Overheid. (2014-2015)
 • projectleider Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO), in opdracht van IpO, VNG en UvW
  In de rol van projectleider drie deelprojecten opgestart en begeleid: project Handreiking SIO, project Functioneel Ontwerp en Architectuur voor een e-depot, project handreiking Kwaliteitssysteem (2014).
 • projectleider inrichting recordsmanagement en archivering Omgevingsdienst Haaglanden (2012 - 2013)
 • hoofd externe dienstverlening Regionaal Archief Rivierenland (2011 - 2012).
 • projectleider Digitale Balie stadsarchief Rotterdam (2011)
 • directeur I-Faculty VHIC (2007 - 2008) 

Trainingen en opleidingsadvies  

Ik schrijf opleidingsplannen voor organisaties en ik verzorg cursussen. Hieronder een globaal overzicht van de door mij ontwikkelde en uitgevoerde trainingen, cursussen, workshops etc.

 • uitvoeren 2 daagse cursus Digitale Duurzaamheid in leergang recordmanager (van GO-opleidingen) ( april - juni 2018)
 • ontwikkelen en uitvoeren 4-daagse training E-depot voor 35 deelnemers (in opdracht van project E-depot voor de Achterhoek) (februari - juni 2016)
)
 • ontwikkelen en uitvoeren van workshop ICT opdrachtgeverschap, uitgevoerd tijdens werkconferentie Archiefcollecties Open (2015)
 • ontwikkelen en uitvoeren van workshop Sociale Media en DIV, voor deelnemers vanuit gemeenten en provincies (via Fier.fm) (2014)
 • het voorbereiden en uitvoeren van een college aan de UvA (master archiefwetenschap) over het nieuwe instrument Trendanalyse.
  Zie de handreiking voor het opstellen van een trendanalyse en de prospectieve trendanalyse die ik met Robin te Slaa heb opgesteld
 • opstellen van twee projectplannen voor de onderwijs- en onderzoeksateliers van de Amsterdamse Archiefopleidingen (HvA, UvA, Reinwardt academie) in opdracht van programma Archief2020. Het eerste projectplan richt zich op het Atelier Actieve openbaarheid van WABO dossiers, het tweede op het Atelier Documenteren van de Samenleving. (december 2013 - maart 2014)
 • ontwikkelen en uitvoeren van een 1-daagse Introductiecursus e-Depot bij 11 Regionale Historische Centra (mei - december 2013)  samen met Chido Houbraken
 • ontwikkelen en uitvoeren van verschillende trainingen gericht op kwaliteitscontrole DIV Waterschap Brabantse Delta (voorjaar / zomer 2012)
 • ontwikkelen en uitvoeren training 'beschrijven conform ISAD(G) en ISAAR(CPF)' bij het Regionaal Archief Nijmegen (maart - juni 2012 en oktober 2013)
 • ontwikkelen en uitvoeren van een 'train the trainer' didactiek voor docententeam VHIC (2008), voor het DIV trainersteam van het UWV (2010) en voor de DIV-adviseurs van het waterschap Brabantse Delta (2012)
 • schrijven van opleidingsplannen voor DIV-afdelingen van verschillende overheidsorganisaties (2006 - heden)
 • incompany cursussen en open trainingen (2001 - heden) over: archivistiek, recordsmanagement, toegankelijkheid, selectie, inventariseren, zoekstrategieen in archieven, digitale duurzaamheid, digitale ontwikkelingen, web 2.0, het Nieuwe Werken en DIV, klantgerichte communicatie, digitale dienstverlening, onderhandelen met klanten, kwaliteitszorg binnen recordsmanagement
 • coördinator duale fase master archiefwetenschap (2006 - 2009)
 • docent aan:
  • GO Opleidingen (2018 - heden)
  • SOD (2010 - 2016)
  • VHIC iFaculty (2006 - 2008)
  • Hogeschool van Amsterdam / Archivistiek B (2001 -2006)
  • Universiteit van Amsterdam / Archivistiek A (2001 - 2006)

Advies

De volgende adviesopdrachten heb ik uitgevoerd: 

 • Advies over inrichting Scanning on Demand bij Regionaal Archief Alkmaar (januari 2019 - heden)
 • Expertadvies bij het opstellen van de Impactanalyse verkorting Overbrengingstermijn, in opdracht van ministerie van OCW (januari 2019 - heden), in samenwerking met onderzoeksbureau APE.
 • Beleidsadvies over aanwijzen Archiefbewaarplaats nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (november 2018 - februari 2019)
 • Ondersteuning uitvoering Interbestuurlijk Toezicht Archiefwet bij de provincie Utrecht (september 2017 - maart 2018)
 • Waarnemend Interbestuurlijk Toezichthouder Archiefwet bij de provincie Flevoland (januari-april 2017)
 • Opstellen nieuw beleidskader voor Informatie- en archiefbeheer provincie Flevoland (september 2016 - maart 2017) 
 • Begeleiding visievorming en opstellen uitvoeringsplan voor toekomst gemeentearchief Zeist en interne informatievoorziening de gemeente Zeist (juni - december 2016)
 • Opstellen archiefbewerkingsplan voor de archieven van de 5 voorlopers van Waterschap Brabantse Delta (juni - augustus 2016)
 • Ondersteuning uitvoering Interbestuurlijk Toezicht Archiefwet provincie Zuid-Holland (maart - augustus 2016)
 • Adjunct Archiefinspecteur provincie Utrecht, uitvoering Interbestuurlijk Toezicht Archiefwet (september 2015 - maart 2016)
 • Evaluatie e-depot pilots stadsarchief Amsterdam (mei-juli 2015)
 • Opstellen projectplan voor nieuw atelier over de verdere ontwikkeling van de Digitale Onderzoeksomgeving en de Digitale Dienstverlening van archiefdiensten (mei-juli 2015) 
 • Advies en begeleiding project Trendanalyse gemeente Deventer (voorjaar 2015) 
 • Advies aan het Nationaal Archief over 8 nieuwe selectielijsten (januari - november 2014)
 • Opstellen prospectieve Trendanalyse gemeenten, samen met Robin te Slaa, als basis voor de nieuwe gemeentelijke selectielijst. (april - juli 2014)
 • Projectplan Ateliers voor onderwijs en onderzoek (december 2013 - maart 2014)
 • Ik heb de opdracht gekregen om twee projectplannen op te stellen voor de Onderwijs- en Onderzoeksateliers van de drie Amsterdamse archiefopleidingen. In een Onderzoeks- en Onderwijsatelier werken studenten en docenten van de archiefopleidingen samen met professionals uit het veld aan het oplossen van vraagstukken die spelen in het archiefwezen en het recordsmanagement. Voor 2014 staan twee ateliers gepland: een atelier dat zich richt op actieve openbaarheid van WABO-dossiers en een atelier dat zich richt op het Documenteren van de samenleving. De Ateliers worden gesteund door het programma Archief2020. Vanaf maart 2014 ben ik projectleider van het atelier Actieve Openbaarheid. 
 • Advies over de draftarchitectuur van Digitaal Archief Vlaanderen (november - december 2013)
 • Uitvoeren van een audit op het archiveringssysteem van Enexis (juni - november 2013)
 • Voorzitter van een Ronde Tafel bijeenkomst over het Veranderend Archieftoezicht, georganiseerd door RHC De Ronde Venen (2013)
 • Opzetten van het recordsmanagement en archivering bij Omgevingsdienst Haaglanden (december 2012 - juli 2013) 
 • Opzetten van een nieuwe ordeningsstructuur voor het analoge en digitale archief van het Nationaal Archief (januari - mei 2013)
 • Begeleiding aanbesteding Archiefbeheersysteem Universiteitsarchief Gent (augustus 2012 - januari 2013)
 • Begeleiden 'Stip op de horizon' sessie team DIV DCMR (najaar 2012)
 • Voorzitter VNG congres over horizontaal toezicht en kpi's op 13 november 2012
 • Advies over de implementatie van de beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR(CPF) bij het Regionaal Archief Nijmegen (zomer / najaar 2012
 • Begeleiding implementatie Digitale Balie van het E-depot van het gemeentearchief Rotterdam (januari - december 20110
 • Advies over de inrichting van de Digitale Historische Werkplaats van het stadsarchief Breda (april - december 2010)
 • Advies over de inrichting van digitale archivering bij het ministerie van Financiën (september 2008 - augustus 2009)
 • Advies over de inrichting van DIV-afdeling (november - december 2009)
 • Advies over het opzetten van een kennis- en informatiestructuur bij een non-profit organisatie (voorjaar 2009)
 • Voorzitter expertgroep PDF/A 1 (2008)

Onderzoek

Naast mijn promotieonderzoek ben ik geinteresseerd in de vernieuwingen in recordsmanagement en archivering. Hieronder een overzicht van onderzoeken die ik heb uitgevoerd. 

 • Onderzoek naar recent afgestudeerde archivarissen.  
  Waar zijn de archivarissen die tussen 1991 en 2011 zijn afgestudeerd gaan werken en voelen zij zich 'archivaris naar professie'? uitvoering beleidsplan KVAN. (2011)
 • Onderzoek naar sectorbrede referentiearchitecturen.  
  Wat is de plaats van recordsmanagement en e-depot in de verschillende sectorbrede referentiearchitecturen? eigen onderzoek ten behoeve van e-depot en digitale onderzoeksomgeving   (2011-2012)
 • Onderzoek naar de hulpmiddelen voor een digitale historische werkplaats.  
  'welke hulpmiddelen gebruiken onderzoekers bij het doen van onderzoek in archieven?' (2005-2006) in opdracht van het stadsarchief Breda.
  'hoe kan in een digitale onderzoeksomgeving het onderzoek goed ondersteund worden?' (2009-2010) in opdracht van het stadsarchief Breda.
 • Onderzoek website archivering.'Zijn websites archief?' (2003) in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • 'Is het mogelijk om bij het ontwerp van een website rekening te houden met archiveringseisen. En wat zijn die eisen dan?' (2006). In opdracht van het ministerie van BZK / de ICTU.
 • Vertaling beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR (CPF).

 

Leestips

jan 10, 2014
Heel af en toe schrijf ik een korte blog over mijn promotieonderzoek. Lees hier mijn blog.
nov 13, 2013

...en loop er omheen!

Als 'niet meer beginnende' zzp-er  herken ik de 7 valkuilen wel waar zzp-ers volgens B2Bcontact in kunnen vallen. Lees ze hier zodat ook jij met een grote boog om die valkuilen heen kunt lopen. 

sep 24, 2012
tips over onderhandelen, aan de hand van een casus uit de geschiedenis van het nederlands archiefwezen. Lees meer via "een sterk staaltje onderhandelen"
aug 16, 2012
1919, dat was een jaar met een hete zomer! Tenminste voor archivarissen. Meer weten? Je kunt wachten op mijn proefschrift. Of nu alvast lezen over deze hete zomer in mijn blog
mrt 8, 2012
Nieuwe blog: "Algemeen ontwikkelde vrouwen ..." over de eerste vrouw werkzaam in een archief, 1896-1898.
mrt 2, 2012
Hoe doen ze dat? Het aanleggen van een wintervoorraad? Lees mijn blog
feb 22, 2012
Een 'klantonvriendelijk' examen, kan dat? Lees mijn blog
nov 29, 2011

Lees mijn blog over The Paperwork Explosion, een film uit 1967 van Jim Henson over de IBM MT/ST.